TURBO T46 MSDS

TURBO T46 MSDS
207 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Turbo T 46

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Turbo T 46
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu Tuabin
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….