SPIRAX S2 G90 MSDS

SPIRAX S2 G90 MSDS
95 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Spirax S2 G 90

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Spirax S2 G 90
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu truyền động
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….