R1 MULTI 20W50 MSDS

R1 MULTI 20W50 MSDS
108 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT:

Shell Rimula R1 Multi 20W-50

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Rimula R1 Multi 20W-50
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu động cơ
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS…..
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học…..