MORLINA S2 BL 10 MSDS

MORLINA S2 BL 10 MSDS
139 Downloads

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT :

Shell Morlina S2 BL 10

1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Tên sản phẩmShell Morlina S2 BL 10
Khuyến nghị và hạn chế khi sử dụng
Cách sử dụng đề xuấtDầu tuần hoàn
2. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
Phân loại theo GHS….
3. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
Bản chất hóa học….